Meerwaarde vinden in een goede samenwerking tussen steden en Rijksoverheid

Steeds meer mensen trekken naar de stad. Daar wordt geïnvesteerd, zijn de meeste banen te vinden, daar komen mensen elkaar tegen, dáár gebeurt het.

Maar de stad is niet alleen van groot economisch belang. De ontwikkeling in de stad bepaalt ook in toenemende mate de leefkwaliteit van mensen. Of het nu om milieu, mobiliteit of sociale cohesie gaat. In de stad komen de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst samen. Laat het duidelijk zijn: steden hebben ons niet nodig om die uitdagingen te lijf te gaan. Steden hebben ons niet nodig om te weten waar ze goed in zijn. Mensen in de steden zijn probleemoplossers, zijn pragmatisch, en de steden begrijpen het idee dat je de grote opgaven van de toekomst in één stad kunt oplossen een illusie is. Toch is samenwerking tussen steden en rijksoverheid van cruciaal belang. Bijvoorbeeld waar bestaande wet- en regelgeving noodzakelijke vernieuwingen in de weg staat. Om de samenwerking tussen steden en rijksoverheid verder te verbeteren en, nog belangrijker, concreet richting te geven, is er nu de zogeheten “Agenda Stad”.

Hoogwaardig wonen en werken

Eén van de hoofdthema’s van de Agenda Stad is hoe we omgaan met de grote wens naar hoogwaardig wonen en werken in de stad, en hoe we komen tot een duurzame verdichting van onze steden. Het antwoord op deze vragen luidt: renovatie, herbestemming en gebouwtransformatie, oftewel het beter benutten van het bestaande. Dat doen we door bijvoorbeeld slechte woningen aan te pakken en leegstaande panden en braakliggende terreinen te herontwikkelen. Dat vraagt om vernuft, om vakmanschap, om innovatieve oplossingen. Van het Rijk vraagt het om snellere procedures en om ruimte voor onderzoek en tijdelijkheid. De samenwerking tussen steden en rijksoverheid, – maar ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en, of, andere betrokkenen – krijgt inmiddels concreet richting via de zogeheten ‘City Deals’. Deze deals gaan uit van de simpele basis ‘wie doet wat’, ‘waar kan het rijk behulpzaam zijn’, en ‘wat dragen partij x en y bij’? Ik geef graag twee voorbeelden van City Deals die in de maak zijn.Ten eerste zijn dat de afspraken die de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) heeft gemaakt met steden in de Zuidelijke Randstad om te komen tot de bouw van meer (middel)dure huurwoningen in dat gebied.Aanleiding is de stagnatie van investeringen in de woningbouw in steden, terwijl de populariteit van het wonen in de steden in de Zuidelijke Randstad juist blijft toenemen.Met deze deal hoopt de IVBN, de steden, het Rijk en andere betrokkenen – waaronder een aantal zorgpartijen – tijdig en in voldoende mate te voorzien in deze toekomstige woningvraag.

Modeldeal

Een andere City Deal gaat over de aanpak van slechte woningen in de particuliere voorraad. Gemeenten, corporaties, marktpartijen en bewoners onderzoeken samen de mogelijkheden om de woningvoorraad op te knappen. Wat mij betreft een ‘modeldeal’ waarin bijvoorbeeld ook het onlangs aangekondigde (Rijks-)funderingherstelfonds een plek gaat krijgen. Maatschappelijke vraagstukken in samenhang bezien is hierbij het uitgangspunt. Naast het opknappen van de woning wordt ook gekeken naar leefbaarheid in de wijk en naar energiebesparing. Dit zijn voorbeelden van hoe het volgens mij moet: meerwaarde vinden in een goede samenwerking tussen steden en het Rijk. Ik ga ervan uit dat deze campagne een bijdrage levert aan verdere verbetering van deze samenwerking en betrokken partijen bij elkaar brengt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Meer ontwikkelingen