‘Meer transparant en samen’

Ook Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd volgens de methode Design & Build. De contractvorm heeft succes…

Al kan ketensamenwerking nog aanzienlijk worden verbeterd. Nog dit jaar komt de uitvoeringsinstantie van de overheid met een nieuwe marktvisie die voor 2020 samen met de markt wordt ontwikkelt en inspeelt op actuele gebeurtenissen. Zo heeft ook de grond-, weg-, en waterbouw te maken met een toename van informatievoorziening en ICT, en worden onder meer transparantie en gelijkwaardigheid in de bouwsector steeds belangrijker. De contractvorm Design & Build heeft veel gebracht. “Rijkswaterstaat kan in Nederland meer projecten omzetten dan voorheen, met minder mensen. Marktpartijen zoals aannemers en ingenieursbureaus zijn in staat om zich beter te ontwikkelen wat leidt tot snellere en slimmere werkwijzen. Er is scherpere prijsvorming en de concurrentie is toegenomen”, zegt Cees Brandsen, hoofdingenieur- directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.

 


Roger Mol
Directeur Inkoop en Contractmanagment

Ketensamenwerking

Maar er zijn ook uitdagingen die met behulp van de markt het hoofd moet bieden, zoals in de marktvisie naar voren moet komen. “Rijkswaterstaat dient een goede opdrachtgever te zijn die kennis op peil blijft houden. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om de faalkosten met ketenpartijen samen terug te brengen”, zegt Roger Mol,
directeur Inkoop en Contractmanagement. “Bovendien brengt het aantal nieuwe publieke samenwerkingspartners niet alleen financiering, maar ook ideeën en wensen met zich mee waarmee de markt moet omgaan.” Een groot deel van de oplossing ligt volgens de twee in ketensamenwerking tussen marktpartijen. Brandsen: “Naar mijn mening is die er nog lang niet voldoende. De resultaten hiervan bemerken we onder meer in veiligheid. Regelgeving omtrent wegwerkzaamheden bijvoorbeeld, wordt vaak wel nageleefd door de aannemer, maar bijvoorbeeld niet goed doorgezet naar de onderaannemers.” Collega Mol gelooft er daarnaast in dat samenwerking kan leiden tot gunstige effecten zoals het beperken van kapitaalbeslag in de hele keten. Een uitdaging vormt daarnaast de risico-allocatie, zo meent hij. “Bepaalde risico’s moeten misschien meer bij onszelf liggen.”

Transparantie

Een ander belangrijk aandachtspunt in de marktvisie is de noodzaak tot meer transparantie, met meer inzicht in hoe projecten worden aanbesteedt. Dit geldt eveneens in de
gehele keten om knelpunten in projecten tijdiger en adequater op te lossen. In een ideaal scenario is de hele keten transparant en is het inzichtelijk wat elke schakel erin precies doet, menen de twee. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. “De keten blijft aan verandering onderhevig. En er spelen verschillende factoren. Opdrachtgevers dienen in toenemende mate politieke opgaven mee te nemen in projecten, zoals duurzaamheid. Daarnaast zijn ICT en de grond-, weg- en waterbouw nog twee werelden die elkaars taal niet spreken, maar die wel samen moeten komen. Veel is dus voor verbetering vatbaar, en wordt benoemd in de visie. In een open gesprek met de markt hopen we te komen tot manieren om het beter te doen”, zegt Mol. Meer samenwerking in de bouwsector en een betere integratie in de ketens vereist dat partijen ook wíllen samenwerken. “Je moet elkaar begrijpen en meer gunnen om tot betere afspraken te komen. “Tegelijkertijd”, besluit Brandsen, “dient Rijkswaterstaat zowel een meer flexibele als een betrouwbare partner te zijn. Ook dat is een uitdaging voor de toekomst”

Meer ontwikkelingen