Gemeente Arnhem positief over Design & Build voor vastgoedprojecten

De gemeente Arnhem kiest bij nieuwe bouwprojecten regelmatig voor een D&B-contractvorm, maar aan die keuze ligt wel altijd een aantal belangrijke afwegingen ten grondslag.

Bert Rutten, vastgoedadviseur van de gemeente Arnhem: “Voor welke aanbestedingsvorm uiteindelijk wordt gekozen hangt onder andere af van de aard, omvang, complexiteit en risico’s van het project”.

Rutten: “Wij zijn geen ontwikkelaar met de intentie om het gebouw nadat het gereed is te verkopen. Er wordt gebouwd voor gebruikers die behoefte aan huisvesting hebben, waarbij gezocht wordt naar de juiste aanbestedingsvorm en de toegevoegde waarde van en voor alle betrokken partijen. Ook zoeken we de meest efficiënte en effectieve manier om dit te realiseren aangezien wij dit met publieke middelen doen.” Kiezen voor een D&B-contractvorm brengt in veel gevallen voordelen met zich mee. “Ten eerste is er sprake van een betere afstemming tussen ontwerp en bouw”, vertelt Rutten. “Ook kunnen eventuele (uitvoerings)risico’s beter worden gemanaged en biedt het op een eerder moment prijszekerheid ten opzichte van een traditioneel proces. Dit hangt uiteraard wel samen met de mate waarin je als opdrachtgever aan het begin van het traject in staat bent een goede en duidelijke omschrijving van de aard van de verwachte werkzaamheden te formuleren.” Als voorbeeld noemt hij de vervangende nieuwbouw van de brandweerkazerne in Arnhem. “Dit project was om verschillende redenen een complexe opgave. Zo was er sprake van uitvoeringsrisico’s vanwege de gefaseerde binnenstedelijke ontwikkeling aangezien er gebouwd werd op dezelfde locatie van de huidige kazerne, die (deels)operationeel moest blijven. Ook was er sprake van bodemsanering, archeologisch onderzoek en een beperkt budget. Juist door deze opeenvolgende activiteiten die nauw met elkaar samenhangen, was het een groot voordeel dat de aannemer met zijn expertise al vroeg aan boord was en het geheel daardoor technisch kon uitwerken en coördineren.”

DIENSTEN: WAT KAN STEVENS VAN DIJCK VOOR U BETEKENEN?
 

Weloverwogen beslissen

“Uiteindelijk wil je als gemeente zo duurzaam en efficiënt mogelijk bouwen. In de praktijk is D&B een voor de hand liggende keuze. Dit geldt met name wanneer speciale wensen en eisen voor een specifiek project vroegtijdig gedefinieerd worden, er sprake is van een krappe planning, of wanneer grote risico’s ten aanzien van omgeving en/of uitvoeringsrisico’s en prijszekerheid wenselijk zijn.” De keuze voor een bepaalde aanbestedingsvorm maakt de gemeente meestal zelf. Rutten: “Er is genoeg expertise in huis om een weloverwogen beslissing te maken, maar indien nodig laten we ons adviseren door externe partijen.” Inmiddels weet hij als adviseur ook goed waar de uitdagingen liggen als het gaat om D&B: “Nog niet de gehele bouwwereld is klaar voor deze aanbestedingsvorm, maar je ziet dat er de afgelopen tien jaar wel serieuze stappen zijn gemaakt. Op dit moment zie je toch dat de ontwikkelende en grotere aannemers beter in staat zijn om de D&B-trajecten te organiseren. Soms blijkt de economisch meest voordelige partij qua coördinatie van het ontwerp namelijk minder sterk te zijn. D&B bestaat in veel hybride vormen en de ene vorm is niet per definitie beter dan de andere. De ervaring leert dat er vooral goed gekeken moet worden naar de specifieke eisen van een project. Als opdrachtgever is het belangrijk deze eisen en wensen helder en tijdig te definiëren in een functionele specificatie die niet meer gewijzigd hoeft te worden. Het is dus van belang alert te blijven.”

CONTRACTVORMEN: LEES MEER OVER VERSCHILLENDE CONTRACTVORMEN.
 

  Gemeentewerf

Voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf werkte de gemeente Arnhem samen met bouwmanagementbureau Stevens Van Dijck. Voor dit project koos men voor een D&B-contractvorm.

Bert Rutten, vastgoedadviseur van de gemeente Arnhem: “We hebben om verschillende redenen voor deze aanbestedingsvorm gekozen. Ten eerste omdat de aard en omvang (type gebouw) zich er voor leende, de eisen en randvoorwaarden vooraf helder te waren specificeren en er door een beperkte budget behoefte was aan prijszekerheid vroeg in het traject. Voor de gemeente Arnhem  was dit een mooie pilot om ervaring op te doen met D&B. We zijn uiteindelijk zeer tevreden met het resultaat. Want al tracht je aan het begin van het proces een dit zo te doen; het moet ook allemaal lukken, de kwaliteit moet goed en de gebruiker tevreden zijn.

Door dit D&B project hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat de eisen die je hebt vooraf helder hebt en exact weet wat je wilt; de vraagspecificatie moet duidelijk zijn. Stevens Van Dijck heeft ons hierbij geadviseerd en geholpen deze vraagspecificatie op te stellen. Voor de gemeente waren ze een goede partner om mee te sparren over de te stellen eisen en randvoorwaarden alsmede de te hanteren selectie- en gunningscriteria en daar waar nodig te adviseren. Het ondersteunen en begeleiden van de gebuiker was daarbij ook een belangrijk onderdeel. Dit ‘voortraject’ was tot ieders tevredenheid verlopen en was dan ook de reden om hen te vragen de procesmonitoring en kwaliteitscontrole namens de gemeente tijdens de realisatie uit te voeren.”

Projecten

Bekijk hier D&B projecten van Stevens Van Dijck:

  • MFO-Polak gebouw Rotterdam.
  • Danone Utrecht.
  • Essent Hoofdkantoor ’s-Hertogenbosch (een van de eerste D&B-projecten).
  • Euromax Terminal Rotterdam.
  • Poppodium Leeuwarden:
  • Gebouw De Bussel Oosterhout.
  • Gemeentewerf Arnhem.
  • Gebouw Y Sanquin.
  • Brandweerkazerne Leeuwarden.

09-2015 Laila de Miranda, redactie@mediaplanet.com

Meer ontwikkelingen