Verduurzamen vastgoed in sociaal domein

Op mondiaal niveau spelen thema’s als CO2-reductie, klimaatverandering en grondstoffenschaarste een belangrijke rol bij verduurzaming. Nationaal vertaalt zich dat in strengere eisen voor nieuwe gebouwen in 2020.

Ewoud van der Sluis
Directievoorzitter HEVO

Integrale businesscase

Investeringen in vastgoed moeten deel uitmaken van een integrale businesscase, waarbij het primaire proces wordt verbonden aan huisvesting en waarbij alle relevante stakeholders en aspecten worden meegenomen. Want een verduurzaamd gebouw zorgt voor een gebruiker die gelukkiger en gezonder is, voor een lagere energierekening, een hogere duurzaamheidsscore, betere prestaties, een lager ziekteverzuim en een hogere medewerkers- en klanttevredenheid.

Zo gaan economie en duurzaamheid uitstekend samen. Duurzaam vastgoed kent een lager leegstandspercentage, daardoor blijft het rendement goed en de huur marktconform. De rol van HEVO is om alle stakeholders te verzamelen rond een gezamenlijke ambitie, huisvesting en primair proces aan elkaar te verbinden en om het strategische en het operationele niveau met elkaar te verbinden.

Als dat lukt, ontstaat gezamenlijk belang bij alle partijen en wordt verduurzaming een bewuste keuze. HEVO is ervan overtuigd dat deze aanpak altijd vruchten afwerpt. Juist bij maatschappelijk vastgoed liggen er kansen voor eigenaar én gebruiker!

Van sectoren naar netwerken

Door de toenemende behoefte aan maatwerk en integrale oplossingen in het sociale domein, verandert ook de vraag naar huisvesting en accommodaties. In de nasleep van de transitieagenda, worden gemeentes steeds meer een ‘spin in het web’ t.g.v. decentralisatie van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie-activiteiten.

Bovendien ontkomen gemeenten niet meer aan de noodzaak om een integrale afweging te maken betreffende een effectieve besteding van middelen voor (ver) nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Deze behoefte aan netwerkoplossingen én de bewustwording op het gebied van klimaat en energie, leiden tot een ander afwegingskader. Daarbij behoren huisvestingsoplossingen voor één gebruiker op objectniveau steeds meer tot het verleden en groeit de vraag naar sector-overstijgende accommodaties.

Sector overstijgend combineren

Een gezonde en vitale wijk kan niet los worden gezien van goed en veilig wonen in een gezonde leefomgeving. In samenspraak met alle maatschappelijke spelers kan een roadmap worden ontworpen waarin ruimte is voor verschillende initiatieven, waarbij de totale private en publieke vastgoedvoorraad als een gezamenlijke maatschappelijke vastgoedopgave wordt beschouwd.

Nieuwbouw of gebruik bestaand vastgoed?

De grootste winst is te halen in de bestaande gebouwenvoorraad. Er komt ook veel waardevol bestaand vastgoed beschikbaar door trends als krimpende leerlingaantallen, scheiden van wonen en zorg en de nog altijd bestaande leegstand van commercieel vastgoed. Juist de inzet van dit bestaande vastgoed kan een antwoord zijn op de complexe vraag naar duurzame accommodaties.

Meer ontwikkelingen